Diakonhjemmet på Olavsfest

Hva vil det si å tjene rettferdigheten? Under Olavfest skal Diakonhjemmet reflektere rundt årets tema Rettferdighet.

Sted: Vår Frue kirke
Tidspunkt: Torsdag 29. juli til og med tirsdag 3. august kl. 17:00-17:45

Arrangementene er gratis

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Men hva er egentlig rettferdighet? Om vi tar et skritt tilbake, og undrer oss litt, kan vi bli usikre. Spørsmålet har mange svar. I løpet av seks dager under Olavsfest 2021, skal vi utforske mulige svar gjennom samtaler omkring seks ulike temaer med diakonal praksis som rettesnor. 

Den vakre og åpne Vår Frue kirke er en god ramme for å diskutere spørsmål om rettferdighet. 

Program

Torsdag 29.juli – Tjenere for rettferdighet – i Norge og i utlandet

Historisk og internasjonalt spiller kirker, trossamfunn og diakonale organisasjoner viktige roller i kriser og gjennoppbyggingsprosesser. For mange i Norge går det under radaren at diakonien, kirker og trossamfunn i vid forstand, utgjør en viktig del av helse-, omsorg- og velferdssektorene også her, og har tatt et stort samfunnsansvar som en del av beredskapen under pandemien. 

 • Ingunn Moser, administrerende direktør/forstander Stiftelsen Diakonhjemmet
 • Atle Sommerfeldt, biskop i Borg
 • Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær, Caritas Norge

Samtalen ledes av Ingeborg Midttømme, biskop i Møre

Fredag 30.juli – Når kirken er arena for overgrep – rettferdighet og seksuelle krenkelser

Mennesker i maktposisjoner har til alle tider misbrukt sin makt ved å krenke andre mennes­ker. Ansvarlige instanser i lokalmiljø, organisasjoner og kirke har i stor grad lukket øynene for dette. Vi sier at vi tror det ikke før vi ser det. Sannheten er at vi ser det ikke før vi tror det. 

Medvirkende:

 • Tormod Kleiven, sjelesørger, professor og forskningsleder ved VID Vitenskapelig høyskole
 • Turid Skorpe Lannem, rådgiver ved Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Samtalen ledes av Ingeborg Midttømme, biskop i Møre.

Lørdag 31. juli – Bitterhetens byrde – om å miste troen på rettferdig behandling

Hvor kommer følelsen av bitterhet fra? Kanskje når vi føler oss urettferdig behandlet. Den opplevde uretten kan være forbundet med en konflikt på arbeidsplassen, mobbing, skils­misse eller feilbehandling i helsevesenet. De påtrengende tanker om urett er ett felles kjen­ne­tegn. Vi kan ha gode grunner, men fastlåst bitterhet blir en bør vi bærer på våre egne skuldre. 

Medvirkende:

 • Torkil Berge, psykolog, Diakonhjemmet sykehus

Samtalen ledes av Thomas-Bernard Thiis-Evensen, filosofisk praktiker, Diakonhjemmet Omsorg

Søndag 1. august – Rettferdighet for religiøse minoriteter

Både globalt og lokalt ser vi en økende polarisering knyttet til religiøs tilhørighet. Idealet er et livssynsåpent samfunn, med plass for alle. Samtidig blir ekstreme, diskriminerende hold­ninger og praksiser eksponert og debattert- og skaper frykt. Vi ønsker å synliggjøre de gode motkreftene, og dele konkrete erfaringer som har berørt oss. 

Medvirkende:

 • Signe Myklebust, integreringsdiakon i Drammen, styremedlem Diakonhjemmet
 • Hossam Belkilani, prosjektkoordinator, Muslimsk Dialognettverk (MDN)
 • Niels Fredrik Skarre, rådgiver, Samarbeidsrådet for tro og livssynssamfunn (STL)

Samtalen ledes av Manuela Ramin-Osmundsen, leder kommunikasjon og samfunnskontakt, Stiftelsen Diakonhjemmet

Mandag 2. august – Rettferdighet i et grenseoverskridende arbeidsmarked

De siste 15 årene har det felles europeiske arbeidsmarkedet langt på vei visket ut lande­gren­s­ene for arbeidsinnvandere. Friheten til å reise fritt i Europa og å ta seg arbeid settes høyt. Samtidig har denne friheten en bakside: sosial dumping, urettferdige arbeidsforhold og tidvis begrensede rettigheter til velferdstjenester. 

Medvirkende:

 • Mateus Schweyher, PHD- student, VID vitenskapelige høgskole
 • Kristin Velure Strøm, avdelingsleder, seniorrådgiver migrasjon og integrering, Caritas

Samtalen ledes av Annette Rose-Leis Peters, professor, VID vitenskapelige høgskole

Samtalen vil være på engelsk. Kommentarer og spørsmål kan være på engelsk og på norsk.

Tirsdag 3.august – Å brenne for barnas beste

Hva er rettferdighet for barn? Et enkelt svar er kanskje å ha like muligheter til trivsel, utvik­ling og utfoldelse – ut fra sine egne forutsetninger. Forskning viser at barn som etter et sam­livsbrudd utsettes for stadig eksponering av foreldrenes konflikter, ofte mister denne muligheten. Mens foreldre er fratatt omsorgen for sine barn forteller om et sterkt stigma, skam, manglende informasjon og uverdig behandling.

Medvirkende:

 • Eli Bjøru, psykolog, familievernkontor i Trondheim, Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF)
 • Merethe Løland, leder, Organisasjon for barnevernsforeldre (OBF)

Samtalen ledes av Manuela Ramin-Osmundsen, leder kommunikasjon og samfunnskontakt, Stiftelsen Diakonhjemmet

* Merk: endringer i program kan tilkomme

Illustrasjonsbilde: Pål A. Berg